Block 401 choa Chu Kang 10 分步行到地铁站

2017/05/03
Chua Chu Kang, 蔡厝港
87221801
SPONSORED LINKS

Block 401 Choa Chu kang 有普通房出租,10 分到15 分步行到地铁站,有普通房出租,包水电和网络,可以报地址。凉快,干净,自由。不可以吸烟,适合男女朋友或夫妻,女生。

SPONSORED LINKS

狮城新闻